… men den nordiska ekonomin lyser starkt!

”Riskviljan är som bortblåst och de långa räntorna ligger på en rekordlåg nivå. Men över Norden lyser solen. Hur kan det vara möjligt?” Med denna fartfyllda frågeställning kastade sig Annika Winsth, chefsekonom på banken Nordea, rakt in i en intressant redogörelse för det ekonomiska läget inför valet.Medlemmar från både den Norsk-svenska och den Finsk-svenska handelskammaren fanns på plats för att höra en pedagogiskt upplagd genomgång om de senaste ekonomiska förutsättningarna i Sverige och världen. Vi befinner oss i en tid med historiskt sett mycket låga, ja till och med rekordlåga räntor, och rädslan för recession hänger som en blöt filt över all internationell ekonomisk aktivitet.

Den centrala fråga, som Annika Winsth formulerar redan i början av föreläsningen, är varför marknaden är så orolig just nu. Enligt henne är förklaringen främst den tunga skuldsättningen i USA. Både den privata och den offentliga sektorn i världens största ekonomi dras med stora underskott, och marknaden befarar att det kan få allvarliga följder.

Annika Winsth

Tillväxtländer bakom rekordsnabb återhämtning

Enligt Annika Winsth blundar marknaden för de positiva signaler som finns. Återhämtningen efter den senaste krisen har gått fortare än någon hade kunnat förutspå. Krisen blev inte heller alls så djup som befarat, trots de tunga orosmolnen i USA. Annika Winsth har en klar och tydlig förklaring till detta: Tillväxtländerna. Hon menar att den snabba återhämtningen till stor del beror på en fortsatt stark efterfrågan från tillväxtmarknaderna. I själva verket anser hon att detta är det viktigaste vi ska ta med oss från föreläsningen: Att det finns en positiv motkraft till den mörka bild som marknaden just nu målar upp, och att den stavas BRIC, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

Att en skakig marknad inte behöver betyda recession är något Annika Winsth återkommer till flera gånger under föreläsningen. Visserligen ser vi redan nu att återhämtningen i USA vänts i vikande tillväxt, men detta är enligt henne naturligt. Vi befinner oss i slutet av en lagercykel, och mattad efterfrågan är något som hör till. Hon låter de senaste tillväxtsiffrorna från olika världsdelar illustrera detta. Trots allt handlar det om tillväxt, även om siffrorna för framförallt USA och Europa är blygsamma. Marknaden har enligt Annika Winsth en tradition av att se allting kortsiktigt och i svartvitt, och just nu är USA en stor källa till oro. På ett halvårs sikt ser hon dock en tendens till stabilisering. Men vägen dit blir fortsatt skakig, tror hon.

Krisen i Sydeuropa tillfälligt undansopad

Hur ser det då ut i Europa? Annika Winsth tror att den vikande tillväxten i USA kommer att sprida sig även till Europa. Brytpunkten kommer inom ett halvår, förutsäger hon. Därför väntas också 2011 bli ett mellanår med lägre tillväxt. Det finns en hel del städning som behöver göras, inte minst på bankerna, anmärker hon.
Den stora skuldkrisen i Sydeuropa har just nu en relativt liten påverkan på marknadens förväntningar. Enligt Annika Winsth är de mest akuta problemen för tillfället borta från den omedelbara oroslistan. PIGS-länderna har tack vare olika lånekonstruktioner fått 2-3 år på sig att visa handlingskraft, och detta är enligt Annika Winsth ett tidsperspektiv som sträcker sig bortom marknadens oroshorisont.

NSHK:s Claes Östberg höll i mötet

Norden en solskenshistoria

Sverige, Finland, Norge och Danmark är alla relativt små länder, till stor del beroende av export. Alla har uppvisat samma snabba återhämtning och samma V-form på tillväxtkurvan. Men det finns ändå skillnader. Norge har klarat svackan bäst tack vare oljan, som enligt Annika Winsth spelat en viktig roll. Finlands extra djupa svacka tror hon till viss del beror på euron. Här har Sverige haft vissa fördelar av att kronan fått ta en del av smällen. Av de fyra nordiska länderna är det Danmark som har störst besparingsbehov.

Viktigast för att klara krisen har ändå varit att konsumtionen inte gått ner och att minskningen i sysselsättningen kunnat begränsas till industrin, tycker Winsth. När det gäller inflationen finns heller ingen anledning till oro. Pristrycket är lågt och inga stora räntehöjningar är att vänta.

Sverige står ovanligt starkt

Den svenska tillväxten på 4,6 % under andra kvartalet i år imponerar på Annika Winsth. Detta innebär att vi redan till sommaren 2011 kommer att vara tillbaka på de nivåer för exporten som gällde innan krisen. Enligt Annika Winsth är det just det faktum att Sverige lyckades bromsa problemen till exportsektorn samtidigt som hushållen fick mera pengar att röra sig med, som ligger bakom den stora framgången.

Sverige är också väl rustat för framtiden. Hushållens sparkvot ligger på rekordhöga nivåer. Sysselsättningen ökar, men trots detta har arbetslösheten inte minskat. Detta förklarar Annika Winsth med regeringens strukturreformer. Det har blivit lönsammare att arbeta och arbetskraftutbudet har ökat. Enligt Annika Winsth har vi nu sett det mesta av denna ökning, och därmed bör den ökade sysselsättningen snart börja resultera i att arbetslösheten börjar minska. Oturligt för den sittande regeringen sker detta först efter valet. Till slutet av 2012 tror Annika Winsth på en arbetslöshet på drygt 6,5 %.

Enligt Annika Winsth är vi på väg in i en period med ökande risk för löneglidning. Redan nu har 20 % av företagen svårt att finna arbetskraft. I avtalsrörelsen 2012 förutser hon att nivån på löneökningarna kommer att ligga betydligt högre än dagens 2 %. Kanske uppåt 4 %, gissar hon. Detta ser hon som ett av skälen till att Riksbanken redan nu har börjat höja räntan, något hon förväntar sig att de fortsätter med eftersom hon räknar med räntenivåer på runt 3 % i slutet av perioden.

Valet ingen stor sak för marknaden

Annika Winsth tror på en stökig kronkurs även framdeles. På sikt väntar dock en viss förstärkning i förhållande till euron. Hon nämner nivån 9,10 som riktvärde för slutet av 2012. Den svenska kronans kurs i förhållande till den norska kronan förväntar hon sig däremot blir i stort sett oförändrad.
Hur påverkar då valutgången riskpremierna? Enligt Annika Winsth i mycket liten grad. Centralt för marknaden är enligt henne att båda blocken talar om vikten med sunda statsfinanser. Vissa faktorer, såsom osäkerheten om de rödgrönas förmåga att samarbeta och möjligheten att det blir en minoritetsregering, höjer riskpremien något i det korta perspektivet. På längre sikt väntar sig marknaden inga skillnader. Möjligen kan vissa skattereformer, såsom till exempel återinförd förmögenhetsskatt, påverka riskpremierna på längre sikt, tror Annika Winsth.

Slutsatsen är att Sverige står väl rustat och att ekonomin är god inför valet. Marknaden litar till båda blockens löften om sunda statsfinanser och ser inte något av regeringsalternativen som direkt oroande. Så länge ingenting oväntat sker i världen finns enligt Annika Winsth heller ingen anledning att känna oro inför ekonomin efter valet.

Martin von Pfaler
FINSVE/NSHK