Norsk-Svenska Handelskammarens Talentnettverk

Syfte

Norsk-Svenska Handelskammarens (NSHK) Talentnettverk är till för unga ledare och talanger anställda hos handelskammarens guldmedlemmar. NSHK utvecklar programmet i samarbete med guldmedlemmarna, Svensk-norska samarbetsfonden och Norges och Sveriges ambassader i de två länderna.

Programmet som är på sitt åttonde år är till för att skapa nya nätverk mellan unga talanger i svenskt och norskt näringsliv och ge ökad kunskap om betydelsen av näringslivssamarbete och handel mellan Norge och Sverige. En arena erbjuds för erfarenhetsutbyte och relationsbyggande.

Deltagare

Talentnettverket vänder sig främst till personer mellan 30-35 år. NSHK:s guldmedlemmar inbjuds att nominera en kandidat från sin organisation, som ska ingå i programmet. Deltagarna bör representera organisationer från bägge länderna och vara personer som företaget satsar på. Även Svensk-norska samarbetsfonden utser kandidater.

Se presentation av 2018 års deltagare:
NSHK_FOLDER_2018

Program

Varje program genomförs under ett kalenderår med fyra träffar per år, varav två i Oslo och två i Stockholm. Varje träff sträcker sig i princip över två arbetsdagar. För övriga träffar står någon av handelskammarens guld medlemmar som värd. Norska ambassaden i Stockholm och svenska ambassaden i Oslo tar också emot Talentnettverket och står som värdar för den inledande delen av träffarna.

Samlingarna fokuserar på ämnen som är relevanta och aktuella i det norsk-svenska samarbetet samt intressanta över industri- och företagsgränser – så som strategi, affärsutveckling, innovation, finans, digitalisering, internationalisering, marknadsföring, ledarskap, språk/kultur och kommunikation.

Deltagarna i Talentnettverket får också information om NSHK:s övriga aktiviteter och inbjudningar till möten och seminarier i Oslo, Stockholm och Göteborg.

Synergi över kölen

I programmet ingår ett grupparbete, ”Synergi över kölen”, som utarbetas av deltagarna. Syftet med grupparbetet är att öka kunskapen om samarbetsmöjligheter mellan länderna via företag, organisationer och enskilda. Grupparbetet ska också ta tillvara på kompetens och innovativ tankekraft i gruppen.

En fråga som utvecklas är bland annat – ”Gör vi tillräckligt för att utnyttja den potential som finns i nära norsk-svensk samverkan?”.

Grupperna arbetar med detta projekt under året och presenterar det vid sista samlingen för en jury som består av 3-4 personer från styrelserna för NSHK Oslo och Stockholm.

Organisation

Till programmet finns en gemensam styrgrupp mellan Svensk-norska samarbetsfonden och handelskammrarna i Stockholm och Oslo. Den löpande administrationen utförs av en projektledare som är knuten till handelskammaren i Stockholm, www.nshk.se.

Svensk-norska samarbetsfonden främjar svensk-norskt samarbete och arbetar för ömsesidigt utbyte och information om svensk och norsk kultur och samhälle. Mer om fondens uppdrag och aktiviteter finns på: www.norden.se.